Om OOUGF / Generalforsamling / Vedtægter
Oddense Otting Ungdoms Gymnastik Forening vedtægter.

Vedtaget på generalforsamling 28.03.2017
 
§ 1
Foreningen Oddense - Otting Ungdoms- og Gymnastikforening der har hjemsted i Skive kommune er stiftet den 22. juni 1915.
Foreningen et tilsluttet (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts - Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Klubben er også tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

§ 2
Foreningens formål er at samle egnens borgere om forskellige idrætsgrene og fritidsaktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætter og aktiviteter. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsparagraf.
Endelig afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgang af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 5
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførelse strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag på spillestedet (i klubhuset) og ved annoncering i klubblad eller en lokalavis samt eventuelt. På foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5a) i ulige år 1) Valg af formand
2) Valg af badminton-/tennisudvalgsformand
3) Valg af motions-/fitness udvalgsformand
4) Valg af arrangements udvalgsformand

5b) i lige år 1) Valg af håndboldudvalgsformand
2) Valg af fodboldudvalgsformand
3) Valg af gymnastikudvalgsformand
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisorer + suppleant
9. Evt.

§10
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet –jvf. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, Bestyrelsen må bestå af to personer under 18 år, resten skal være over 18 år og have stemmeret. –jvf. § 18.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødtes ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Dog kan kassereren vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og supplerende underudvalg. I disse udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem.
Formand, badminton-/tennisformand, motions-/fitnessudvalgsformand og næstformand vælges i ulige år. Håndboldudvalgsformand, fodboldudvalgsformand og gymnastikudvalgsformand i lige år.
Til at gennemgå regnskabet vælges to revisorer for to år af gangen. Dog således, at disse afgår på skift hvert år. Suppleant vælges for et år af gangen, men skal dog sidde det afløste medlems periode ud, dog kun til næste generalforsamling.

§13
Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen. Al låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 14
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal inden den 15. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

§ 18
Såfremt foreningen opløses skal dens midler overgå til almene kulturelle og idrætslige formål i foreningens virkeområde.

Vedtægter for Oddense/Otting Ungdoms- og Gymnastik Forening

Vedtaget på generalforsamling 28.03.2017


Oddense Otting Ungdoms Gymnastik Forening | CVR: 82278559 | Oddense, 7860 Spøttrup - Danmark | mail@oougf.dk